Begaafd op maat

begeleiding voor hoogbegaafde kinderen

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Begaafd op Maat, eigendom van Ytien de Jong en gevestigd in Aalsmeer. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72559586. Begaafd op Maat richt zich op coaching, training en workshops van zowel het (individuele) kind in de basisschoolleeftijd en hun ouders alsmede op basisscholen.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is Begaafd op Maat.

Opdrachtgever is de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Begaafd op Maat. Alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten worden als overeenkomst gezien. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.


Artikel 4 | Overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar algemene gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


Artikel 5 | Prijzen en offertes

1. De prijzen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

2.De actuele tarieven staan vermeld op de website en worden op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien hier sprake van is, wordt dit vooraf aan de opdrachtgever vermeld.

4.Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

5. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

7. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.


Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden en factuur

1. Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te betalen.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten. 

3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 7 | Duur en beëindiging

1. De duur van het begeleidingstraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het traject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van opdracht opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering tot éénweek voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2. Bij annulering binnen éénweek voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


Artikel 9 | Het verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 10 | Vertrouwelijkheid en privacy

1.Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies, trainingen of adviesopdrachten.

2.Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind.

3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook privacy.....


Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachingsessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 | Klachtenprocedure

Als begaafdheidsspecialist zal ik alles in het werk stellen voor een goede begeleiding. Het kan echter voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dit echter om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het oneens met de uitkomst, dan kan deze de klacht voorleggen aan een erkende Geschillencommissie. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. 

Contact

Ik ben aangesloten bij het NIBIG, indien wij er samen onverhoopt niet uitkomen, kunt u via klachten@nibig.nl een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. 

Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Begaafd op Maat, gevestigd te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72559586.Verwerken van persoonsgegevens 

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. 

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en te communiceren.

Het betreft de volgende gegevens:

•    Voor- en achternaam en/of naam onderwijsinstelling 

•    Adresgegevens

•    Geboortedatum

•    Geslacht

•    Telefoonnummer

•    E-mailadres 


Cliëntendossier

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als begeleider, een cliëntendossier aanleg. Het dossier bevat zowel digitale als handgeschreven aantekeningen over de cliënt die van belang zijn voor de begeleiding alsmede gegevens over de uitgevoerde begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van de cliënt (indien deze 12 jaar of ouder is) en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik ga uiterst zorgvuldig om met de privacy van de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger(s). Dit betekent dat ik:

•    Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,

•    Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van de cliënt

•    Ik als enige toegang heb tot de gegevens in het cliëntendossier.


Cliëntendossiers worden 2 volle kalenderjaren bewaard na beëindiging van de begeleiding.


Bewaren van gegevens

Begaafd op Maat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Ik ben uiteraard gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.


Gegevens op de factuur

Begaafd op Maat vermeldt de volgende gegevens op de factuur:

•    Naam, adres, woonplaats en e-mailadres wettelijke vertegenwoordiger(s)

•    Naam cliënt

•    De datum van de afspraken

•    Een korte omschrijving van de begeleiding

•    De kosten van de afspraak

•    Geboortedatum cliënt 


Delen met anderen

Begaafd op Maat deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.